Nữ giảng viên phát ngôn phiến diện về chống dịch Covid-19 bị sa thải

Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng đã có quyết định sa thải nữ giảng viên phát ngôn phiến diện về chống dịch Covid-19.