CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Người dùng được quyền chia sẻ các thông tin về đời sống sinh hoạt hàng ngày và tuân thủ các nguyên tắc cộng đồng sau đây:

  1. Chia sẻ thông tin có trách nhiệm cho sự phát triển LÀNH MẠNH của cộng đồng, người dân, đất nước, con người Việt Nam.
  2. Không đăng ảnh khoả thân theo cách dung tục hàm ý xấu.
  3. Không dùng ngôn từ tục tĩu
  4. Không xuyên tạc chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  5. Không tuyên truyền mê tín dị đoan.
  6. Không tuyên truyền cổ suý cho bạo lực.
  7. Không chia sẻ thông tin vi phạm Quyền trẻ em.
  8. Thành viên phải HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM trước pháp luật về thông tin đăng tải trên trang thekymoi.vn.
  9. Thekymoi.vn không chịu trách nhiệm trước các thông tin do thành viên đăng tải.
  10. Thekymoi xem xét chặn mọi nội dung và xoá tài khoản người dùng nếu nhận được các báo cáo về việc vi phạm chính sách cộng đồng.